Owaschepa
Die Jeschischt fonn Owaschepa

Die zwai Wältkreeje 1914/18 un 1939/45 honn gruuß Lekken un die Dorfjemainschaft jerass. Fiel, zoom Deel noch janz jung Manner, säin jefaal odda bis hout vermisst.

Als janz besonders grauenvoller, schmerzlicher Daach as dä 18. März 1945 un die Dorfjeschischt uujangen.

Onn dämm Daach mooßten op Jehäiß fonn dänne Amerikanern Männer ous dämm Dorf Päadskadaver, die owwahalb däa Owaschepa Mill jeläien honn, fäagrowwen. Op dämm Heemwääsch säin en un däa "Kalwawiss", die Sänk zweschen dämm "Berghof" un dämm Dorf, en amerikanisch Fahrzäuschkolonn, die matt schweren Brekkenboudeelen belodden woa, bejient. Die Männer joongen op Säit un säin direkt op die tötlisch Minen jeträdden, die fonn dänne däitschen Soldooten, die um Dorf stationeert woaren, gelooscht joowen, oone en Laareploon se hunnalooßen.

Net nua die unmittelbar Beteiligten, sondern och die Läit ous dämm Dorf, die zoa Hilfe jeäilt woaren, mooßten hea Läwwen looßen odda joowen su schwäa faletzt, daat se bis hout do drenna se läiden honn.

Feea Männer woaren soffoatt duud; eenen as op dämm Transport unt Krankenhous un en annaren winnisch Daach danoo jestorwen. Een Frau un eene Maan säin mehrere Joa spääda on dänne Folgen fonn dämm Unklekk jestorwen!

 

Et jett berichtet, daat die Amerikaner spontan un großzügig Erste Hilfe jeläist honn.

Die Ortsjemeen hott 50 Joa spääder on däa Unkleksstell en Jedenksteen matt däa folgend Inschrift opjestallt:

Den Toten zur Ehre, den Lebenden zur Mahnung.