Owaschepa
Bürjahous matt Bürjasaal un Brunnenstuff

Die jemeetlisch uujerischt Brunnenstuff hott Plaatz fea ca. 40 Personen. Ousjestatt matt a Teek un Zapfanlaach, a Musikanlaach un Kesch beet daat Lokal alles, waat fea (Famillien-) feste fonn jeeda Oat beniedischt jett.