Oberscheidweiler
Dialekt

Waat as en "Schlootafaaß"?

Was ist ein "Schlootafaaß"?

En "Schlootafaaß" as daat Hoa fonn a Koo, daat dä Boua säisch onn dä Jeadel jehangen hott. Daat hott en mat Waaßa jefellt un säine Schläifsteen do ruun jestooch. Su hatt ein immer säine Schläifsteen un Waaßa dabäi fea säin Sääns se schläifen. Wäil dä Schläifsteen meestens fill kleena woa wie daat Hoa, hott daat bäim Joon hien un häa jeschlootat.

 

Ein "Schlootafaaß" ist das Horn einer Kuh, das der Bauer sich an den Gürtel gehangen hat. Das hat er mit Wasser gefüllt und seinen Schleifstein hinein gesteckt. So hatte er immer seinen Schleifstein und Wasser dabei, um seine Sense zu schleifen.

Weil der Schleifstein meistens viel kleiner war als das Horn hat es beim Gehen hin und her geschlottert.