Owaschepa
Dä Männakuua fonn Owaschepa

Däa Generatiun fonn hout nua noch un Äainnerung bliwwen unn pooa Menschen sicherlich janz unbekannt as dää Ursprung unn die free Blütezeit fonn dämm Männajesangsfäaäin Owaschepa.

 

Fea en relatief kleene Ort wie Owaschepa woa et schunn äastaunlisch, su en Fäaäin unt Läwwen se roofen unn mie Jooa daat jesanglisch Können op em hiee Niveau se haalen.

Noun, wie bäi jeeda Oat fonn fräiwellijem Sesommenkummen, stellt sesch die Frooch, wää Antrieb un Mottoa fonn su em Fäaäin wooa. Als Hauptinitiator as häi zweifellos Josef Stürmer se seen. Ään hott daat Fundament fea dää Fäaäin jelooscht unn hott doriwwa hinaus och unn dänne Folgejooaren noo däa Gründung dää MGV Owaschepa sesommenjehaal. Nadiealisch mooß ma häi och onn die Läistung fonn all annaren Fäaäinsmitgliedern äainnan, die sicherlich och durch hea Mattwirken dää Fäaäin reescht mielisch jemaach honn.

Die eescht Aktivitäten looßen sesch op Matthias Steilen (Riems Mättes) zrekkfearen. Die eescht Jesangsstunnen joowen um Hous Matthias Simonis (Henzen), wäilen Koblenzer Straße 3, oopjehaal. Nua wooa daat noch kee Fäaäin. Matthias Steilen wooa zoo däa Zäit dä Kosta un Owaschepa. Laut em Zeitzeugen hatt doomols daat eescht uujeübt Stekk dää Titel: "Schön glänzt die goldene Sonne".

Ous Innalaaren, die noch fiealäien jeet hervor, daat die Gründung om 01.02.1927 inna dämm Nommen "Männerquartett Oberscheidweiler" äafolscht as.

Dää Zweck fonn dämm Fäaäain wooa "das deutsche Lied zu pflegen, Geselligkeit und Unterhaltung zu fördern und durch Beteiligung an gemeinnützigen Veranstaltungen Gutes zu wirken".

Die spääda äarricht Sängahall hott dä zentrale Fäasammlungsoatt fonn dämm Männajesangsfäaäin doajestallt. Bäi däa Sängahall hott et sesch imm en demondeeat Millitärbarakk fonn däa Reichsvermögensverwaltung jehandelt. Dää Koof fonn däa Barakk joof zweschen däa Reichsvermögensverwaltung Trie unn däa Jemeen Owaschepa oopjeschloss.

 

Un däa Fäaflischtungsäakläärung fomm 01. Juni 1930 innazeeschneten die domoolijen Fäaäinsmitglieder fea die Finanziereung fonn dänne Entstehungskosten se haften. Daat wooaren:

 

Peter Rosenbaum (Vorsitzender)Josef GillesJakob Rach
Oswald RachPeter Schneider jr.Wilhelm Neumann
Heinrich SteilenPeter SchmitzPeter Neumann
Peter ThielHubert RachNikolaus Simonis
Paul HayerJosef TrossenPeter Rosenbaum
Heinrich NeumannJakob StolzPeter Simonis
Heinrich RachRobert SimonisMatthias Steilen-Meeth
Heinrich SchäferJohann RosenbaumJohann Josef Hayer
Peter LodorfAdolf StürmerMatthias Mathy
Heinrich TrossenHeinrich ThielPeter Willems
Nikolaus Schneider (alter Schmied)Edmund SchneiderPeter Schneider sen.
Peter SteilenJosef Thiel (Schosta Pitta)Josef Neumann (Zänzen Juusep)
Matthias Könen (Hoff Mätti)Peter Trossen (Huntama Pitta)Josef Stürmer

 

 

Dää doomoolije Besitzer fonn däa Sprinka Mill Klöppel hott matt säinem LKW dää Transpoatt fonn däa Sängerhall fonn Treea noo Owaschepa durschjefeeat. Et as noch bekannt, daat die Nääl, die bereits fäawant wooaren, bedingt durch dää doomools herrschende Rohstoffmangel, nochmool fäawant joowen. Dää Halleboddem joof fonn dämm oatsansässijen Schräiner Peter Neumann matt Fooßboddem fäalooscht. Noodämm noun die Räimlischkeeten jänn wooaren, kunnt omm Sundisch, dämm 07. Juni 1931, die Sängahall, fäabunnen matt dämm Folksleedadaach, uujewait jänn.
Häi wooa noun die Mielischkeet jänn, Jesangsproben, Opfeerungen odda och Kirmesfäaanstaltungen, daat Erntedankfest odda dää eeschte Maifäiatisch oopsehallen.

Näwwen dänne jesanglischen Aktivitäten fonn dämm Männajesangsfäaäin Owaschepa wooa daat Theaterspiel en jenau su wischtisch Betätigungsfeld. Och häi hott Josef Stürmer als "Regisseur" unn Hauptinitiator jejollt. Daat Theaterspiel wooa sehr ääscht unn professionell betriwwen. Suu joowen fea entsprechend Optritte Kostimma bäim Stadttheater Treea jelient. En Frisör namens Astor ous Wettlisch hott fea die entsprechend Maskenbildnaräi jesorscht, die fea eena Opfearung um Anwesen von Peer Schneider jemaach joof.

 

Inna annarem joowen folgend Stekka opjefeeat:

  • Die Jungfrau von Orleans
  • Die Räuber
  • Der Schinderhannes
  • Wilhelm Tell

 

Dooabeedungen fonn dämm Männajesangsfäaäin Owaschepa wooaren un dänne umliegenden Oatten sehr jeschätzt, su daat die Sängerhall oft bis op dä letzte Plaatz ousfäakooft wooa.

Josef Stürmer, dää als musikalisch talentiert jejollt hott unn doriwwahinous um Kirchekuua fonn däa Pooa Nieaschepa dirigeeat hott, hott all die Tätischkeeten nadierlisch nett hauptberuflich ousjeüübt. Im su bewundernswerter wooa et, daat hään allen durch säin Interesse on däa Musik unn om Theaterspiel sehr fill Dorfbewohner zoom aktiven Mattmaachen motiweeren kunnt. Doorinna och dää Gruußdeel fonn dänne Jurendlischen. Säi Interesse joong su wäit, daat hään selwa on em üblichen Wäatisch noodämm säin Orbeet jedoon wooa, zoo a Opfeerung un daat Stadttheater noo Wiesbaden jefooa as. Su as en matt dämm Motorrad jeraist. Daat entsprechend jekleed wooa, hott en iwwa dää Ausgehoonzoch eenfach en Läddakombi oonjedoon.

 

Durch die Kriegsunruhen, die 1939 uujesaat honn, kunnt sesch nett mie intensiv im daat Theaterspiel jekimmat jänn. Daat wooa och inna annarem dodurch bedingt, daat fill junga Läit zoom Wehrdeenst uujezorren joowen. Dodurch joof die Sängahallt boufällisch un suu schließlich um Jooa 1945 oopjerass, wäil mittlerweile och dää Daaren uujesteatzt wooa.