Owaschepa
Die Fräiwellisch Fäiaweea fonn Owaschepa

Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr
von Peter Klas (1993)

"Übersetzung" in Platt Elmar Götten

 

Fonn dänne fiele Uusäätz säit Bestehen däa Weea säin dräi besonders rous se hewwen:

 

Om 02. August 1943 joof daat Anwesen fonn dämm Gastwirt Johann Klaus ous Niaschepa fonn Brandbomben jetroof un foong on se brännen. Daat Fäia as zo em Gruußbrand ousjeoaat, wäil baal kee Löschwaaßa vorhanden woa. Die fünf uujesaat Fäiaweeren mooßten mat Puddel löschen. Dämm Brand säin zwai Schäiaren matt Stallungen, zwai Daaren fonn Wohnhäisan un en Daaren fonn a Schäia zoom Opfer jefall.

 

Omm 16. Säptämba 1963 as un Owaschepa bäi dämm Landwirt Matthias Rodermund en Bran ousjebrooch, dä flott imm säisch jegraff hott. Die Fäiaweeren honn verzweifelt jient daat Fäia jekämpft. Storke Seitenwind un Waaßamangel honn die Weeren jedoch jezwungen, die Noopischhäisa, die schunn ojefangen hatten se brennen, se löschen. Daat Anwesen fonn däa Fammilisch Rodermund as völlig neajebrannt un bäi dämm Noopa Mathias Wilms as en Schoppen oopjebrannt.

 

 

Um Summa 1964 joof die Weea noo Mekkeln jeroof. Do hott daat Anwesen fonn däa Fammilisch Rauen jebrannt, un dä Brand hott säisch zo em Gruußbrand ousjedeent. Durch die dicht Bauweise, dä Ousfaal fonn dräi Motorspritzen - nur die TS 8 fonn oosa Weea woa noch einsatzfähig - mooßten die Helfer zokukken, wie daat Anwesen fonn däa Fammillisch Rauen bis op die Grundmouan oopjebrannt as. Bäi däa Fammillisch Simonis und Schmitz joowen die Daachsteel fonn dänne Wohnhäisan en Raub fonn dänne Flammen.