Owaschepa
Owaschepa Platt

Et jett Weeata un oosem Platt, die ma nett su eefach iwwasätze kaan.

Et mooß daan ousfiealisch äakläat jänn

 

Waat as ...?Waat as ...?
... en Foochmill [ɔ:]... en Hiep
... en Schleffjen... en Schliwwaschjen
... en Schlootafaaß [ɔ:]