Owaschepa
Owaschepa Platt

Diea kinnt häi zwai fäaschieden "Vokabelhefte" läsen.

 

Ees "Deutsch - Dialekt - Niederländisch" odda "Dialekt - Deutsch - Niederländisch".

 

Die holländisch Iwwasetzung honn äisch och opjehollt, wäil un oosa Jemeen einige Holländer wonnen, un wäil miea fill holländisch Feriengäste un Owaschepa begreeßen derwen.

 

Daat "Vokabelheft" as bestimmt nett follständisch, jett awwa imma wea äagänzt.

 

Dobäi meeßt diea miea helfen.

Deelt miea bitte matt, op daat een odda anna Woat fäakeat jeschriwwen odda iwwasaat joof odda wenn äppes fäält.

 

Su soll um Loof däa Zäit die Säit ständisch äawäidat un dä "Owaschepada" Wortschatz fäafollständischt jänn.

 

Pooa Verben jänn och konjugiert und säin jekännzeischnet durch en .