Owaschepa
Billa, Billa, Billa ...

Billa säin schunn äppes Dolles.

 

Se drecken oft mi ous wie fill Weata soon kinnen.

 

Äainnerungen un Emotiunen jänn bäim Betrachten fonn Billan jewääkt.

 

"Weeß de noch?"

"Woa daat net?"

"Daat as doch dä ..."

 

Su kinne mia matt däa digitalen Technik jede Menge Billa maachen un die daan zo jeeda Zäit un baal on jeedem Ort wea kucken.

 

Wenn eemes net well, daat häi oopjelicht jet, daan eefach nua kurz bescheed soon.

 

Un wäilen: Fill Spass bäim kucken!