Owaschepa
Owaschepa Platt
0null
1int11elf
2zwai12zwölf
3dräi13dräizeen
4feea14fäazeen
5fünf15fuffzeen
6säks16säschzeen
7siwwen17sipzeen
8aacht18achzeen
9näin19näinzeen
10zeen
20zwanzisch21eenenzwanzisch
30dräißisch32zwaiendräißisch
40fäazisch43dräienfäazisch
50fuffzisch54feeaenfuffzisch
60säschzisch65fünfensäschzisch
70sipzisch76säksensipzisch
80achzisch87siwwenenachzisch
90näinzisch98aachtennäinzisch
100hunnat101hunnatint
1.000dousent1.010dousentzeen
2.000zwaidousent2.020zwaidousentzwanzisch
3.000dräidousent3.110dräidousenthunnatzeen
10.000zeendousent10.002zeendousentzwai
20.222zwanzischdousentzwaihunnatzwaienzwanzisch
100.000hunnatdousent
1.000.000een Milljuun
2.000.000zwai Milljuunen