Owaschepa
        Dia säit häi:   
  • Owwaschepa
  • Bürjahous
Bürjahous matt Bürjasaal un Brunnenstuff

Oos Bürjahous as - jenau wie die Filialkirsch - matten um Dorf.

 

Matt Helf fonn fill fräiwellija Helfern un gruußoatijen Eejenläistungen joof daat Jebäude un dänne letzte Joazeenten imma wea renoweeat, modernisiert un imjestallt.

 

Um Bürjahous säin innabrooscht

  • die jemeene-eejen Gaststätte "Brunnenstuff"
  • dä Bürja- odda Jemeenesaal
  • en joot ousjestatt Kesch
  • daat "Spritzehous" fonn däa Fäiaweea
  • en kleene Fäasammlungsroum

 

Brunnenstuff und Bürjasaal kinnen fonn Fäaäinen un Privatpersonen zo Fäaanstaltungen ejaal waat fea a Oat jemiet jänn.