OWWAschepa
Bürjahous matt Bürjasaal un Brunnenstuff
WetterOnline Das Wetter für
Oberscheidweiler

Dää Bürjassal as um eeschte Stock fonn dämm Bürjahous. Häi kinnen Fäaäine un Privatpersonen Fäaanstaltungen fea rund 100 Personen durschfearen. Zoa Ousstattung jehieren en Thek matt Zapfanlaach, en Musikanlaach suwie Descha, Steel und Beazeltgarnituren. Die Kesch um Äadjeschoss kaan mattjenotzt jänn.