OWWAschepa
        Dia säit häi:   
  • Owaschepa
HÄAZLICH WILLKOMMEN ...

... op dänne Intanättsäiten fonn däa Eefeljemeen Owaschepa!

 

Op em Bärsch zweschen dänne Bachtälern fonn däa Alf unn däa Sammt jeläjen, fonn fill Besch unn Wisen imjänn, ließt et sesch häi unmatten fonn a intakten Natur sehr anjeneem läwwen unn Urlaub maachen.

Trotz däa rojaa Laach kaan ma unn a halwa Stunn z. B. die Römerstadt Treea äaraischen.

 

Miea beeden zoa Zäit fünf  feea dorftypisch Bougrundstekka un Owaschepa oon, och fea jung Famillien zoo erschwinglichen Präisen.

 

Janz besonders fea Kunna - unn daat kaan äisch als Familliefatta beurteilen - as Owaschepa en wundabaare Ort!

 

Miea säin fruu, Äisch op oose Intanättsäiten begreeßen se derwen. Lässt die raischhaqltisch Infoamatiuunen unn maacht Äisch en Bild fonn Owaschepa unn dänne Menschen, die häi wonnen.

 

Miea freuen oos awwa noch mie, wänn miea Äisch persönlich kännenlieren.

 

 

Elmar Götten, Bürjameesta