Owaschepa
Blääsakrupp fonn Owaschepa

Säit August 1997 jett et un Owaschepa en kleen Dorfmusikkapäll. Se as ous a Idee fonn zwai Dorfbewohnern änstannen, die daat Ziel hatten, dorfeejen festlich Anläss musikalisch matt se jestalten.

Doropphien joowen Musiker ous dämm Ort motiweaat, un a lokka Atmosphäre sesommen Bloosmusik se maachen. Su honn sesch um Loof däa Zäit och noch Mattspilla ous dänne umliegenden Därfan funnen.

 

Miea spillen zoo fäialischen kirchlichen unn weltlichen Anlässen um Ort. Dozoo jehieren besonda Gottesdeenste um Joareskräis, dä Altendaach, die Fosischt, daat Räsäkafest usw.

Altersjubilare jänn op Wunsch matt em Ständchen gratteleaat.

 

Die Bläsakrupp as zo em faste Bestanddeel un oosem Dorfläwwen jänn.

 

Näi Mitglieder säin jeedazäit häazlich wellkummen!